https://shopsimso.com
Home
Xem tất cả sim
Tổng cộng có 87 sim
STT Số sim Nhà cung cấp Giá bán Kho Mua
1 02835070707 Đt cố định HCM 95.000.000 VNĐ TPHCM
2 02838609999 Đt cố định HCM 95.000.000 VNĐ TPHCM
3 02838606666 Đt cố định HCM 75.000.000 VNĐ TPHCM
4 02822107777 Đt cố định HCM 55.000.000 VNĐ TPHCM
5 0822369369 Đt cố định HCM 39.000.000 VNĐ TPHCM
6 0768369369 MobiFone HCM 35.000.000 VNĐ TPHCM
7 0919892892 VinaPhone HCM 29.000.000 VNĐ TPHCM
8 0907263263 MobiFone HCM 25.000.000 VNĐ TPHCM
9 0828939699 VinaPhone HCM 15.000.000 VNĐ TPHCM
10 0797939699 MobiFone HCM 15.000.000 VNĐ TPHCM
11 0909888186 MobiFone HCM 15.000.000 VNĐ TPHCM
12 0819939699 VinaPhone HCM 12.000.000 VNĐ TPHCM
13 0902525262 MobiFone HCM 9.500.000 VNĐ TPHCM
14 0902525282 MobiFone HCM 9.500.000 VNĐ TPHCM
15 0903808689 MobiFone HCM 9.000.000 VNĐ TPHCM
16 0782108108 MobiFone HCM 9.000.000 VNĐ TPHCM
17 0908939599 MobiFone HCM 8.500.000 VNĐ TPHCM
18 0909828389 MobiFone HCM 8.500.000 VNĐ TPHCM
19 0909828388 MobiFone HCM 8.500.000 VNĐ TPHCM
20 0826768696 VinaPhone HCM 8.500.000 VNĐ TPHCM
21 0902525272 MobiFone HCM 8.500.000 VNĐ TPHCM
22 0909828286 MobiFone HCM 8.000.000 VNĐ TPHCM
23 0919678866 VinaPhone HCM 7.500.000 VNĐ TPHCM
24 0909828589 MobiFone HCM 7.000.000 VNĐ TPHCM
25 0909917555 MobiFone HCM 6.500.000 VNĐ TPHCM
26 0908917555 MobiFone HCM 6.500.000 VNĐ TPHCM
27 0907425888 MobiFone HCM 6.500.000 VNĐ TPHCM
28 0907435888 MobiFone HCM 6.500.000 VNĐ TPHCM
29 0909528866 MobiFone HCM 6.500.000 VNĐ TPHCM
30 0913807078 VinaPhone HCM 6.000.000 VNĐ TPHCM
31 0903807078 MobiFone HCM 6.000.000 VNĐ TPHCM
32 0909630369 MobiFone HCM 6.000.000 VNĐ TPHCM
33 0909828387 MobiFone HCM 6.000.000 VNĐ TPHCM
34 0919556585 VinaPhone HCM 5.500.000 VNĐ TPHCM
35 0907616869 MobiFone HCM 5.500.000 VNĐ TPHCM
36 0919536393 VinaPhone HCM 5.500.000 VNĐ TPHCM
37 0919536383 VinaPhone HCM 5.500.000 VNĐ TPHCM
38 0907616181 MobiFone HCM 5.500.000 VNĐ TPHCM
39 0909627666 MobiFone HCM 5.500.000 VNĐ TPHCM
40 0909818285 MobiFone HCM 5.500.000 VNĐ TPHCM
41 0909818287 MobiFone HCM 5.500.000 VNĐ TPHCM
42 0909828285 MobiFone HCM 5.500.000 VNĐ TPHCM
43 0907622299 MobiFone HCM 4.500.000 VNĐ TPHCM
44 0907622288 MobiFone HCM 4.500.000 VNĐ TPHCM
45 0907112121 MobiFone HCM 4.200.000 VNĐ TPHCM
46 0909121191 MobiFone HCM 4.000.000 VNĐ TPHCM
47 0907306307 MobiFone HCM 3.500.000 VNĐ TPHCM
48 0909828284 MobiFone HCM 3.500.000 VNĐ TPHCM
49 0909448488 MobiFone HCM 3.500.000 VNĐ TPHCM
50 0909448848 MobiFone HCM 3.500.000 VNĐ TPHCM
51 0908448848 MobiFone HCM 3.500.000 VNĐ TPHCM
52 0849768696 VinaPhone HCM 3.500.000 VNĐ TPHCM
53 0907622279 MobiFone HCM 3.500.000 VNĐ TPHCM
54 0908448488 MobiFone HCM 3.500.000 VNĐ TPHCM
55 0909121151 MobiFone HCM 3.500.000 VNĐ TPHCM
56 0908533385 MobiFone HCM 3.200.000 VNĐ TPHCM
57 0909818184 MobiFone HCM 3.000.000 VNĐ TPHCM
58 0989626265 Viettel HCM 2.800.000 VNĐ TPHCM
59 0989303234 Viettel HCM 2.800.000 VNĐ TPHCM
60 0907255655 MobiFone HCM 2.800.000 VNĐ TPHCM
61 0907255855 MobiFone HCM 2.800.000 VNĐ TPHCM
62 0907255955 MobiFone HCM 2.800.000 VNĐ TPHCM
63 0919234557 VinaPhone HCM 2.800.000 VNĐ TPHCM
64 0907112668 MobiFone HCM 2.500.000 VNĐ TPHCM
65 0908533387 MobiFone HCM 2.200.000 VNĐ TPHCM
66 0909444664 MobiFone HCM 1.800.000 VNĐ TPHCM
67 0908543399 MobiFone HCM 1.800.000 VNĐ TPHCM
68 0909838369 MobiFone HCM 1.800.000 VNĐ TPHCM
69 0907616164 MobiFone HCM 1.600.000 VNĐ TPHCM
70 0909192935 MobiFone HCM 1.600.000 VNĐ TPHCM
71 0909192932 MobiFone HCM 1.600.000 VNĐ TPHCM
72 0909192936 MobiFone HCM 1.600.000 VNĐ TPHCM
73 0909444224 MobiFone HCM 1.600.000 VNĐ TPHCM
74 0909828381 MobiFone HCM 1.200.000 VNĐ TPHCM
75 0903828381 MobiFone HCM 1.200.000 VNĐ TPHCM
76 0909818887 MobiFone HCM 1.200.000 VNĐ TPHCM
77 0909868983 MobiFone HCM 1.000.000 VNĐ TPHCM
78 0989626296 Viettel HCM 850.000 VNĐ TPHCM
79 0909828583 MobiFone HCM 750.000 VNĐ TPHCM
80 0909868781 MobiFone HCM 750.000 VNĐ TPHCM
81 0909868782 MobiFone HCM 750.000 VNĐ TPHCM
82 0909868783 MobiFone HCM 750.000 VNĐ TPHCM
83 0909868980 MobiFone HCM 750.000 VNĐ TPHCM
84 0909868981 MobiFone HCM 750.000 VNĐ TPHCM
85 0909868987 MobiFone HCM 750.000 VNĐ TPHCM
86 0909868982 MobiFone HCM 750.000 VNĐ TPHCM
87 0903962808 MobiFone HCM 350.000 VNĐ TPHCM